ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015
Shivamogga District Revenue Department Village Accountant Direct Recruitment 2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ(Notification)

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ(Revised Notification)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಕಟ್ಆಫ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ


ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ(02-06-2016) New


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ-General New

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-Scheduled Caste New

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ-Scheduled Tribe New

ಪ್ರವರ್ಗ -1-Category-1 New

ಪ್ರವರ್ಗ -2ಅ-Category-2A New

ಪ್ರವರ್ಗ -2ಬ-Category-2B New

ಪ್ರವರ್ಗ -3ಅ-Category-3A New

ಪ್ರವರ್ಗ -3ಬ-Category-3B New


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ New

HelpDesk Nos : 08182-225410
Email : vashivamogga(at)gmail(dot)com

Free track counters