ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015
Shivamogga District Revenue Department Village Accountant Direct Recruitment 2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ(Notification)

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ(Revised Notification)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಕಟ್ಆಫ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ


ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 1 - 250 - ದಿನಾಂಕ 10-05-2016 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆ

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 251 - 500 - ದಿನಾಂಕ 10-05-2016 - ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 3 ಘಂಟೆ

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 501 - 750 - ದಿನಾಂಕ 11-05-2016 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆ

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ರಮಾಂಕ 751 - 1000 - ದಿನಾಂಕ 11-05-2016 - ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 3 ಘಂಟೆ


ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರವರ್ಗ -1

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -2ಅ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -2ಬ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -3ಅ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -3ಬ

HelpDesk Nos : 08182-225410
Email : vashivamogga(at)gmail(dot)com

Free track counters