ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015
Shivamogga District Revenue Department Village Accountant Direct Recruitment 2015

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015(Website)

ಅಧಿಸೂಚನೆ(Notification)

ಅರ್ಜಿ (Online Application)
(Last Date : 16-11-2015)

ಚಲನ್ ಅಪಲೊಡ(Challan Upload)
(Last Date : 19-11-2015)

 

HelpDesk Nos : 08182-225410
Email : vashivamogga(at)gmail(dot)com