ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015
Shivamogga District Revenue Department Village Accountant Direct Recruitment 2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ(Notification)

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ(Revised Notification)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಕಟ್ಆಫ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರವರ್ಗ -1

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -2ಅ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -2ಬ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -3ಅ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ -ಪ್ರವರ್ಗ -3ಬ

HelpDesk Nos : 08182-225410
Email : vashivamogga(at)gmail(dot)com

Free track counters