ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನೇರ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಪ-ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪರದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.