ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ವಸತಿ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ
ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಕ್ತಿ
SGSY
WGDP
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಒಟ್ಟು ನೈರ್ಮಲ್ಯ
 
 
 
 

Click on Schemes listed above for further details