ಭದ್ರಾವತಿ
ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಆನವೇರಿ
ಗುಡುಮಘಟ್ಟ ಮೈದೊಳಲು ಮಂಗೋಟೆ
ಸಿದ್ಲಿಪುರ ಆಗರದಹಳ್ಳಿ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ
ಅರಹತೊಳಲು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ
ಕಳ್ಳಿಹಾಲ್ ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಅರಕೆರೆ ಅರೆಬಿಳಚಿ ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು
ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಅತ್ತಿಗುಂದ ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ತಡಸ ದೊಣಬಘಟ್ಟ ಬಿಳಕಿ
ಕಾಗೆಕೊಡಮಗ್ಗೆ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ವೀರಾಪುರ
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ
ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬಾರಂದೂರು
ಕಂಬವಾಳ ಹೊಸೂರು ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ
ತಾವರೆಘಟ್ಟ ಸಿಂಗನಮನೆ ಹಿರಿಯೂರು
ಕಾಡದಕಟ್ಟೆ