ಹೊಸನಗರ
ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ಹರೆತಾಳು ಜೇನಿ
ಮಾರಿತಿಪುರ ಎಮ್.ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ತ್ರಿಣಿವೆ
ಮುಂಬಾರು ಕೋಡೂರು ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ
ಬಾಳೂರು ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಕೆಂಚನಾಲ
ಅರಸಾಳು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಪುರ
ಅಮೃತ ಹುಂಚ ಸೋನಲೆ
ಮೇಲಿನಬೆಸಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು [ನಾಗೋಡಿ] ಹೊಸೂರು [ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ]
ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಮೋಡುಗೊಪ್ಪ [ನಗರ] ಕರಿಮನೆ [ನಿಳ್ಸಕಲ್]
ಅಂಡಗದೂದೂರು ಕೈರಗುಂದ ಸುಳಗೋಡು
ಯಾದೂರು ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಹೊಸನಗರ