ಸಾಗರ
ಮಾಲ್ವೆ ನಾಡಕಲಸೆ ಉಳ್ಳೂರು
ಪಡವಗೋಡು ಕೆಳದಿ ಮಸೂರು
ಬರೂರು ಬೀಮನೇರಿ ಹಿರಿಬಿಲಗುಂಜಿ
ಗೌತಮಪುರ ಹೊಸೂರು ಆಚಾಪುರ
ಆನಂದಪುರ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ
ಹೆಗ್ಗೋಡು ಭೀಮನಕೋಣೆ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ
ಕೋಳೂರು ಯಡಜಿಗಳೆಮನೆ ಕಲ್ಮನೆ
ಚನ್ನಗೊಂಡ ಕುದರೂರು ಸಂಖಣ್ಣಶ್ಯಾನಭೋಗ
ತುಮರಿ ಅರಳಗೋದು ಬಾನುಕುಳಿ
ತಾಳಗುಪ್ಪ ಕಾನ್ಲೆ ಸೈದೂರು
ಮರ್ತೂರು ಖಂಡಿಕಾ ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು
ಶಿರವಂತೆ ತಲವಾಟ