ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಮರವಳ್ಳಿ ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ
ಜಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗೊಗ್ಗ ಹೊಸೂರು
ಬೇಗೂರು ಸಾಲೂರು ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಮುಡುಬಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಟೆಕೊಪ್ಪ
ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ ತರಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ
ಹಿತ್ಲ ಅರಸಿಣಗೆರೆ ಈಸೂರು
ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ
ಉಡುಗಣಿ ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ
ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಹಿರೆಜಂಬೂರು ಕೊರಟಿಗೆರೆ
ಮಳವಳ್ಳಿ ಇನಾಮ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಚಡಿ ಬಿಳಕಿ
ತೊಗರ್ಸಿ ತಾಳಗುಂದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ
ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ನೆಲವಾಗಿಲು
ಗೊದ್ದನಕೊಪ್ಪ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಮನೆ
ತಡಗಣಿ ಹರಗಿ ನರಸಾಪುರ
ಬಗನಕಟ್ಟೆ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ