ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗಾಜನೂರು ಮತ್ತೂರು
ಕಡೆಕಲ್ ಉಂಬಳೆಬೈಲು ಕೊರಲಹಳ್ಳಿ
ಸಂತೆಕಡೂರು ಬಿದರೆ ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ
ಹಸೂಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ
ಕೂಡ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ ಮೇಲಿನಹನಸವಾಡಿ
ಸೂಗೂರು ಹೊಳಲೂರು ಚೋರಡಿ
ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಗಸವಳ್ಳಿ ಸಿರಿಗೆರೆ
ಆಯನೂರು ಮಂಡಘಟ್ಟ ಹರಮಘಟ್ಟ
ಕೊಮ್ಮನಾಳ್ ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ
ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ಕೊನಗವಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ
ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ
ಪುರದಾಳು ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಕುಂಸಿ
ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ನಿದಿಗೆ