ಸೊರಬ
ಶಕುನವಳ್ಳಿ ಮೂಡಿದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ
ತಲಗದ್ದೆ ತಲಗುಂದ ಜಡೆ
ಕುಬಟೂರು ಆನವಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು
ಭಾರಂಗಿ ಹಂಚಿ ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ
ಸಮನವಳ್ಳಿ ಕಾತುವಳ್ಳಿ ಹರಿಶಿ
ಬೆನ್ನೂರು ದ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಗೆಂಡ್ಲ
ತತ್ತೂರು ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ ಉದ್ರಿ
ತವನದಿ ಗುಡವಿ ನ್ಯಾರ್ಶಿ
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಳೆಸೊರಬ
ಕೊಡಕಣಿ ಮಾವಲಿ ಬಿಳುವಾಣಿ
ಹೆಗ್ಗೋಡು ಮುಟುಗುಪ್ಪೆ ಚಿತ್ತೂರು
ಶಿಗ್ಗಾ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ನಿಸ್ರಾಣಿ
ಹೊಸಬಾಳೆ ಉಳವಿ ಹುರಳಿ
ಸೊರಬ