ತೀರ್ಥಹಳ್ಲಿ
ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ ಅರಗ ಸಾಲೂರು
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಹೊದಲ [ಅರಳಪುರ]
ದೇವಂಗಿ ಮೇಳಿಗೆ ಹೆದ್ದೂರು
ಸಾಲ್ಗಡಿ ಶೆಡ್ಗಾರು ಬಸವಾನಿ
ಹಾರೋಗುಳಿಗೆ ಕೋಣಂದೂರು ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ
ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ದೇಮ್ಲಾಪುರ ನೊಣಬೂರು
ಅರಳಸುರುಳಿ ಹಾದಿಗಲ್ಲು ತ್ರಿಯಂಬಕಪುರ
ಮಂಡಗದ್ದೆ [ಲಿಂಗಾಪುರ] ಶಿಂಗನಬಿದರೆ ಹಣಗೆರೆ
ಶೀಕೆ ಕಣ್ಣಂಗಿ ಬಾಂಡ್ಯ
ಬೆಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ತೂದೂರು ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ
ಆಗುಂಬೆ [ತಲ್ಲೂರು] ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೆತಾಳು
ಬಿದರಗೋಡು ಸಾಲೂರು [ಕೊಳಗಿ] ಮೇಗರವಳ್ಳಿ
ಹೆಗ್ಗೋಡು [ಹೊರಬೈಲು] ತೀರ್ಥಮತ್ತೂರು ನೆರಟೂರು