ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 4(1) ಅ, 4(1) ಬ ಹಾಗೂ 26(3)ಬ ಅಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಖ ಪುಟ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

4 i(a)-Category-A
4 i(a)-Category-B
4 i(a)-Category-C
4 i(a)-Category-D
4 i(a)-Category-E

4 i(b)
26 3(b)
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

4 i(a)

4 i(b)
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ>

4 i(a)

4 i(b)

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಾಗರ

4 i(a)

4 i(b)
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೊಸನಗರ >

4 i(a)

4 i(b)

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ>

4 i(a)

4 i(b)

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಭದ್ರಾವತಿ>

4 i(a)

4 i(b)
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ /

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಭದ್ರಾವತಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಗರ
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೊರಬ
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸನಗರ